PLASTIC CORE

thông tin liên hệ
Ms. Quỳnh Anh
Sale 1 - 0778.070.695

Mr. Lâm
Sale 2 - 0908.504.008

Lõi Tem Nhãn

Lõi 3.1cm
Lõi 3.1cm
Lõi 3.9cm
Lõi 3.9cm
Lõi 5.7cm
Lõi 5.7cm